top of page

מעורבות חברתית
התפתחות אישית

עמותת אור לחינוך פועלת בשיתוף פעולה עם בתי הספר התיכוניים והיסודיים. לשם כך, לעמותה אישור משרד החינוך (מספר 2857) לתכנית חינוכית חיצונית ואישור נוהל הסדרה ממנהל חברה ונוער של משרד החינוך המאפשר לתלמידי תיכון להתנדב בעמותה במסגרת מעורבות חברתית.

מטרות התוכנית

א. חיזוק הביטחון העצמי, תחושת המסוגלות והשייכות של תלמידי כיתות ו' לקראת המעבר לחטיבת הביניים.

ב. חיזוק ערך ההתנדבות ארוכת טווח, התרומה לקהילה, אחריות, מקצועיות והאמפתיה לאחר בקרב החונכים ובניית שכבת בני נוער מובילים ומעורבים חברתית בבית הספר ובקהילה.

הסבר על הפעילות

תכנית החונכות שלנו מתקיימת פעם בשבוע, לאורך שנת הפעילות, בסניף הנמצא בתיכון.

 

בפעילות השבועית אנו מקיימים:

א. ישיבות צוות חונכים.

ב. זמן חונך-חניך ג. פעילות קבוצתית.

בנוסף, לאורך השנה מתקיימים סיורים, סדנאות ופעילויות שיא. 

 

בפעילות משתתפים:

  • חונכים, תלמידי תיכון, המתנדבים במסגרת מעורבות חברתית. החונכים עוברים הכשרה מעמיקה וליווי לאורך שנת הפעילות.

  • חניכים, תלמידי כיתות ו', הלומדים בבתי הספר היסודיים המזינים את התיכון. החניכים נבחרים בשיתוף פעולה עם יועצות ומחנכות בתי הספר היסודיים. 

  • סטודנטים מלגאים המנהלים את הסניפים בתפקידי ראש סניף ורכז הדרכה. הסטודנטים עוברים תהליך מיון, הכשרה וליווי לאורך השנה. 

פירוט שעות התנדבות

כיתות ט׳-יב׳

כ-10 שעות

כ-35 שעות

כ-35 שעות

תיאור

הכשרה עיונית (הכשרת חונכים)

שעות התנסות אישיות (כחונך במסגרת זמן חונך-חניך)

שעות התנסות קבוצתיות (פעילות קבוצתית)

נושאים מרכזיים בהכשרת התלמידים להתנסות

גיבוש הצוות, הכרת הערכים של אור לחינוך, הכרת פרופיל החניך של אור לחינוך, כלי הדרכה ובניית פעילות, עמידה מול קהל, התמודדות עם דילמות ואתגרים.

 

אוכלוסית היעד אליה מיועדת התכנית

החניכים:

תלמידי כיתות ו' הלומדים בבתי הספר היסודיים המזינים את התיכון. את החניכים אנו מאתרים בעבודה משותפת עם יועצות ומחנכות בתי הספר. 

החונכים:

תלמידי תיכון אחראים, עם מוטיבציה להוביל ולהיות דמות מבוגרת משמעותית, מראים נכונות להתחייב לשנת פעילות, ניסיון בהדרכה.

 

דרכי משוב, רפלקציה והערכת הישגי התלמידים

במהלך השנה אנו מבצעים סקרים, ראיונות ושיחות עם המשתתפים במסגרת מערך המדידה והערכה. כמו כן, בישיבת הצוות המתקיימת מידי שבוע לחונכים יש מרחב לדיון, לבטים, דילמות ושאלות מקצועיות בעבודה עם החניך.

 

מתווה פעילות בשעה חירום קורונה

לעמותה מערך הדרכה בשם "אני משמעותי" שעבר התאמה לפעילות מקוונת. אנו מקיימים את הפעילות האישית והקבוצתית בפלטפורמת Zoom בניהול הסטודנטים בליווי מטה העמותה. כמו כן, אנו פועלים בהתאם להנחיות והוראות משרד החינוך והרשויות המקומיות בקיום הפעילות בשטחים פתוחים בשטח בית הספר.

לפרטים נוספים ניתן לשלוח אימייל לכתובת info@ore.ngo

עמוד התוכנית באתר משרד החינוך

רשימת מוסדות מאושרים נוספים

bottom of page